tel 508-894-201

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

„INPLUS CKKM” zajmuje się organizacją kursów specjalistycznych oraz kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych. Są to następujące kursy: Ordynowanie leków i wypisywanie recept, Szczepienia ochronne, Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego, Resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz Leczenie ran.

W ramach wszystkich kursów jakie są prowadzone przez „INPLUS CKKM” realizowane są zajęcia teoretyczne i stażowe. Liczba godzin dydaktycznych jest zgodna z obowiązującymi programami zatwierdzonymi przez Ministerstwo Zdrowia i różni się w zależności od kursu.

Kursy są dofinansowane przez WOIPiP zgodnie z obowiązującym regulaminem. Wniosek o dofinansowanie należy dostarczyć do organizatora.

 

Kurs ordynowania leków i wypisywania recept 

Kurs Ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych składa się z 2 części.

Część I przeznaczona jest – zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej – dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Część II przeznaczona jest – zgodnie z art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej – dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Plan nauczania dla części I kursu Ordynowania leków i wypisywania recept obejmuje 45 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych. Wykłady i ćwiczenia podzielone są na cztery moduły tematyczne:

 • Moduł I – Zasady stosowania terapii wybranymi produktami leczniczymi;
 • Moduł II – Wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
 • Moduł III – Zasady i tryb wystawiania recept;
 • Moduł IV – Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa.

Zajęcia praktyczne odbywają się w poradni (gabinecie) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Część I kursu dotycząca Ordynowania leków i wypisywania recept obejmuje szeroki zakres tematów. Omawiane są:

 • Podstawy farmakologii ogólnej, farmakodynamiki i farmakokinetyki.
 • Źródła informacji o lekach oraz ich działaniach niepożądanych.
 • Wybrane grupy produktów leczniczych.
 • Farmakoterapia w szczególnych grupach pacjentów.
 • Podstawy prawne w zakresie refundacji i ordynowania środków spożywczych i wyrobów medycznych.
 • Specyficzne wymagania dotyczące wystawiania zleceń na poszczególne wyroby medyczne.
 • Charakterystyka i zastosowanie środków spożywczych i wyrobów medycznych, które może ordynować pielęgniarka i położna, w tym wystawiać na nie zlecenia lub recepty.
 • Podstawy prawne regulujące finansowanie i ordynację produktów leczniczych w Polsce.
 • Zasady prawidłowego wystawiania recept i zleceń przez pielęgniarki i położne.
 • Zasady zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na wystawianie recept refundowanych.
 • Uprawnienia w zakresie ordynowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych i odpowiedzialność zawodowa.
 • Odpowiedzialność cywilna.
 • Reklama produktów leczniczych.

 

Część II kursu dotycząca Ordynowania leków i wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia składa się z 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 14 godzin zajęć praktycznych, realizowanych w poradni (gabinecie) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zajęcia teoretyczne podzielone są na cztery moduły tematyczne:

 • Moduł I – Główne zasady terapii z zastosowaniem produktów leczniczych;
 • Moduł II – Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
 • Moduł III – Zasady i tryb wystawiania recept;
 • Moduł IV – Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa.

Zakres tematyczny części II kursu obejmuje następującą tematykę:

 • Podstawy farmakologii ogólnej, farmakodynamiki i farmakokinetyki.
 • Źródła informacji o lekach oraz ich działaniach niepożądanych.
 • Farmakoterapia w szczególnych grupach pacjentów.
 • Podstawy prawne w zakresie refundacji środków spożywczych.
 • Charakterystyka i zastosowanie środków spożywczych, które może kontynuować pielęgniarka i położna.
 • Podstawy prawne regulujące finansowanie produktów leczniczych w Polsce.
 • Zasady prawidłowego wystawiania recept i zleceń przez pielęgniarki i położne.
 • Zasady zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na wystawianie recept refundowanych.
 • Uprawnienia w zakresie kontynuacji zlecania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i odpowiedzialność zawodowa.
 • Odpowiedzialność cywilna.
 • Reklama produktów leczniczych.

 

Kurs szczepień ochronnych 

Program kursu Szczepień ochronnych dla pielęgniarek składa się z 35 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych oraz 45 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia teoretyczne realizowane są w systemie sesji weekendowych. Obejmują one następujące moduły:

 • Moduł I – Organizacja szczepień ochronnych w Polsce;
 • Moduł II – Podstawy szczepień ochronnych;
 • Moduł III – Szczepienia noworodków;
 • Moduł IV – Szczepienia dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Zajęcia stażowe w ramach kursu Szczepień ochronnych dla pielęgniarek odbywają się w:

 • gabinecie POZ,
 • oddziale noworodkowym,
 • punkcie szczepień dla dzieci i młodzieży,
 • poradni przeciwgruźliczej.

Zajęcia stażowe realizowane są zgodnie z indywidualnym grafikiem zajęć.

Zakres tematyczny kursu szczepień ochronnych obejmuje takie zagadnienia jak:

 • Przepisy prawne regulujące wykonywanie szczepień ochronnych w Polsce.
 • Dokumentacja szczepień - sprawozdawczość prowadzonych szczepień ochronnych.
 • Podstawy immunologii.
 • Wskazania i przeciwwskazania do szczepień ochronnych.
 • Program Szczepień Ochronnych w Polsce – Kalendarz Szczepień.
 • Przegląd szczepionek dostępnych na rynku.
 • Niepożądane odczyny poszczepienne (NOP).
 • Szczepienia ochronne okresu noworodkowego.
 • Szczepienia wykonywane u dzieci i młodzieży zgodnie z Kalendarzem Szczepień.
 • Zasady szczepień ochronnych u dzieci w Europie.
 • Szczepienia osób dorosłych.
 • Szczepienia ochronne w międzynarodowym ruchu turystycznym.

 

Kurs Wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

„INPLUS CKKM” jest organizatorem kursu specjalistycznego z zakresu Wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych, przeznaczonego dla pielęgniarek i położnych. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne w liczbie 50 godzin. Zajęcia realizowane są w systemie sesji weekendowych. Treści programowe podzielono na cztery moduły:

 • Moduł I – Podstawy elektrokardiografii i technika badania EKG;
 • Moduł II – Analiza zapisu elektrokardiograficznego. Podstawy rozpoznawania nieprawidłowości w zapisie EKG;
 • Moduł III – Zapis elektrokardiograficzny w wybranych stanach kardiologicznych;
 • Moduł IV – Badania diagnostyczne z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego.

Zajęcia praktyczne w liczbie 58 godzin prowadzone są w:

 • pracowni EKG,
 • poradni kardiologicznej z pracowniami diagnostyki kardiologicznej;
 • oddziale kardiologicznym lub w oddziale chorób wewnętrznych.

Grafik zajęć stażowych ustalany jest indywidualnie.

Kurs wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych obejmuje następujące zagadnienia:

 • Zjawiska elektryczne w izolowanym włóknie mięśnia sercowego.
 • Powstawanie i przewodzenie bodźców w mięśniu sercowym.
 • Związek między krzywą EKG a zjawiskami elektrycznymi zachodzącymi w mięśniu sercowym.
 • Fizyczne podstawy elektrokardiografii.
 • Składowe prawidłowego elektrokardiogramu.
 • Wyznaczanie osi elektrycznej serca.
 • Budowa i zasady użytkowania różnych typów aparatów do EKG.
 • Technika wykonania standardowego, spoczynkowego badania EKG.
 • Błędy i artefakty zapisu EKG.
 • Zaburzenia rytmu serca.
 • Zaburzenia przewodzenia.
 • Przerost komór serca.
 • Choroba niedokrwienna serca.
 • Rytm sztucznego rozrusznika.
 • Wskazania i przeciwwskazania do wykonania próby wysiłkowej oraz badanie metodą Holtera.
 • Wskazania do przerwania próby wysiłkowej.

 

Kurs Resuscytacji krążeniowo-oddechowej RKO 

Kurs specjalistyczny Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych składa się z 60 godzin wykładów i ćwiczeń. Zajęcia dydaktyczne podzielone zostały na dwa moduły:

 • Moduł I – Podstawowe zabiegi resuscytacyjne BLS;
 • Moduł II – Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne ALS.

Podczas kursu specjalistycznego RKO realizowane są także zajęcia praktyczne w liczbie 30 godzin, w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii lub w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

 

W zakres tematyczny kursu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej wchodzą poniższe zagadnienia:

 • Anatomia i fizjologia układu krążenia i oddychania noworodka.
 • Skale stosowane do oceny stanu noworodka.
 • Monitorowanie i ocena podstawowych czynności życiowych noworodka.
 • Najczęstsze patologie układu krążeniowo-oddechowego okresu noworodkowego stanowiące zagrożenie życia.
 • Wady wrodzone wymagające specyficznego postępowania w czasie działań resuscytacyjnych.
 • Zestaw resuscytacyjny oraz sprzęt wykorzystywany podczas resuscytacji noworodka.
 • Początkowe zabiegi wykonywane podczas resuscytacji.
 • Zaawansowane zabiegi wykonywane podczas resuscytacji noworodka.
 • Farmakoterapia i płynoterapia w resuscytacji oddechowo-krążeniowej noworodka.
 • Monitorowanie stanu noworodka po resuscytacji.
 • Prowadzenie resuscytacji noworodka zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
 • Aspekty etyczne związane z resuscytacją noworodka.
 • Ochrona personelu przed zakażeniami.

 

 1. Stany zagrożenia zdrowotnego pochodzenia zewnętrznego, związane z obrażeniami ciała, stany zagrożenia zdrowotnego u kobiet w ciąży, stany zagrożenia zdrowotnego u dzieci i niemowląt.
 2. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia: ocena miejsca zdarzenia; bezpieczeństwo osób udzielających pomocy i poszkodowanych; wezwanie wykwalifikowanej pomocy medycznej.
 3. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS) u osób dorosłych (z uwzględnieniem kobiet w ciąży) oraz dzieci i niemowląt.
 4. Odrębności prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej w sytuacjach szczególnych.
 5. Aspekty etyczne i prawne prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 6. Stany zagrożenia zdrowotnego pochodzenia wewnętrznego.
 7. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (ALS).
 8.  Monitorowanie stanu zdrowia pacjenta podczas nagłego zagrożenia zdrowotnego, podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej i w okresie poresuscytacyjnym.
 9. Postępowanie w zaburzeniach rytmu serca.
 10. Defibrylacja elektryczna.
 11. Inne metody elektroterapii: kardiowersja, stymulacja zewnętrzna, stymulacja endokawitarna.
 12. Standardy postępowania w ostrych zespołach wieńcowych.
 13. Inne zaawansowane czynności resuscytacyjne.
 14. Zapewnienie dostępu naczyniowego (w tym wkłucia centralnego) w stanach zagrożenia zdrowotnego, a szczególnie podczas wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (ALS).
 15. Leki stosowane podczas zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (ALS).
 16. Rodzaje płynów infuzyjnych stosowanych w resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt.
 17. Opieka poresuscytacyjna.

 

Kurs Leczenie ran

W ramach kursu Leczenia ran „INPLUS CKKM” realizuje zajęcia teoretyczne w liczbie 80 godzin, w systemie sesji weekendowych. Program kursu obejmuje pięć modułów:

 • Moduł I – Patofizjologia i leczenie ran;
 • Moduł II – Zakażenie ran;
 • Moduł III – Odleżyny i rany nowotworowe;
 • Moduł IV – Owrzodzenia kończyn dolnych;
 • Moduł V – Zespół stopy cukrzycowej.

Zajęcia stażowe w liczbie 120 godzin odbywają się w:

 • ambulatorium chirurgicznym;
 • poradni chirurgii ogólnej;
 • poradni chorób naczyń;
 • poradni leczenia ran przewlekłych;
 • oddziale medycyny paliatywnej;
 • oddziale onkologicznym; hospicjum stacjonarnym;
 • zakładzie/oddziale opiekuńczo-leczniczym;
 • oddziale chirurgii plastycznej;
 • oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej;
 • oddziale leczenia oparzeń;
 • oddziale chirurgii naczyniowej;
 • oddziale diabetologiczny; poradni stopy cukrzycowej.

Zajęcia praktyczne realizowane są zgodnie z indywidualnym grafikiem zajęć od poniedziałku do piątku.

Zakres tematyczny kursu Leczenia ran dla pielęgniarek obejmuje następujące zagadnienia:

 • Podział ran w zależności od stopnia czystości oraz mechanizmu uszkodzenia.
 • Fazy gojenia rany.
 • Czynniki pozytywnie i negatywnie wpływające na proces gojenia ran.
 • Ocena rany (kliniczna, radiologiczna, biochemiczna, bakteriologiczna).
 • Nowoczesne metody leczenia ran.
 • Zakażenia chorobotwórcze rany.
 • Sposoby zapobiegania zakażeniom w zależności od czynników ryzyka: zapobieganie i leczenie tężca, wścieklizny, zgorzeli gazowej.
 • Patofizjologia odleżyn - cechy anatomopatologiczne odleżyn.
 • Samodzielne działania pielęgniarki w profilaktyce odleżyn: stadia odleżyn według określonych skal.
 • Leczenie ogólne i miejscowe odleżyn (przegląd opatrunków nowej generacji).
 • Standard postępowania przeciwodleżynowego.
 • Owrzodzenie podudzi - patofizjologia przewlekłej niewydolności żylnej.
 • Diagnostyka przewlekłej niewydolności żylnej.
 • Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa: współczesne poglądy na leczenie żylaków kończyn dolnych.
 • Problematyka przewlekłej niewydolności żylnej u kobiet w ciąży.
 • Patofizjologia stopy cukrzycowej - opieka nad chorym ze stopą cukrzycową.
 • Oparzenia - zasady pierwszej pomocy w oparzeniach.
 • Metaboliczne następstwa rany i choroby oparzeniowej.
 • Leczenie ogólne i miejscowe oparzeń.